Kalyanaka

Kalyanaka Gritham

$ 44.94

Ingredients: Amalaki, haritaki, bibhitaki, vishala, bhadra ela, devadaru, elavaluka, anantmul, turmeric, daruharidra, shalaparni, prishnaparni, phalini, nata, brihati, kushta, manjistha, nagakeshara, pomegranate, vidanga, talisapatra, cardamom, malati, utpala, padmaka, sandalwood, cow's ghee

 

Dosha: V-, PK=