Phalasarpis Gritham

Phalasarpis Gritham

$ 46.94

Ingredients: Manjistha, kustha, tagara, haritaki, bibhitaki, amalaki, sugar, vacha, turmeric, daruharidra, licorice, meda, dipyaka, kutki, payasya, asafoetida, kakoli, ashwagandha, shatavari, cow's milk, cow's ghee

Dosha: VPK-