Sarpagandha
Dhanwantharam Thailam

Dhanwantharam Thailam

$ 134.95

Ingredients: Bala, cow's milk, barley, kola, horse gram, bilva, agnimantha, shyonaka, patala, gambhari, brihati, kantakari, gokshura, shalaparni, prishnaparni, meda, mahameda, devadaru, manjistha, kakola, ksheerakakoli, sandalwood, anantmul, kushta, tagara, jivaka, rishabhaka, rock salt, kalanusari, shankhapushpi, vacha, agaru, punarnava, ashwagandha, shatavari, ksheerashukla, licorice, haritaki, bibhitaki, amalaki, shatava, mashaparni, mudgaparni, cardamom, cinnamon, tamalpatra, sesame oil

ξ

Dosha: VK-, P=

ξ