Eladi Thailam

Eladi Thailam

$ 134.95

Ingredients: Cardamom, sthula ela, turushka, kushta, phalini, jatamansi, jaladhyamaka, sprikka, choraka, chochapatra, tagara, sthauneya, nutmeg, rasa, shukti, vyaghranakha, devadaru, aguru, shrivasaka, saffron, chanda, guggulu, sarjarasa, khapura, punnaga, nagakeshara,sesame oil

 

Dosha: VK-, P=