Jatamansi

Mahanarayana Thailam

$ 164.95

Ingredients: Bilva, ashwagandha, brihati, gokshura, shyonaka, bala, paribhadra, kshudra, punarnava, atibala, agnimantha, prasarini, patala, shatavari, rasna, dill, devadaru, kushta, shalaparni, prishniparni, mudgaparni, mashaparni, agaru, nagakeshara, rock salt, jatamansi, turmeric, daruharidra, shaileya, sandalwood, pushkarmul, cardamom, manjistha, licorice, tagara, musta, tamalpatra, bhringaraj, jivaka, rishabhaka, meda, mahameda, kakoli, ksheera kakoli, riddhi, vriddhi, ambu, vacha, shtauneya, vrishchikali, choraka, camphor, saffron, musk, goat's milk, sesame oil

�ÕÌ_

Dosha: PK-, V=

�ÕÌ_