Nalpmaradi
Nalpamaradi Keram

Nalpamaradi Keram

$ 134.95

Ingredients: Banyan, ashwattha, plaksha, udumbara, triphala, chandana, vetiver, kushta, manjistha, chora, turmeric, parpata, coconut oil*

ξ

ξ

Dosha: P-, VK=

ξ