Sahacharadi Thailam

Sahacharadi Thailam

$ 149.95

Ingredients: Sahachara, bilva, agnimantha, shyonaka, gambhari, patala, shalaparni, prishnaparni, gokshura, brihati, kantakari, shatavari, vetiver, nakha, kushta, sandalwood, cardamom, sprikka, priyangu, nalika, ambu, shaileya, manjistha, jatamansi, agaru, devadaru, choraka, dill, turushka, tagara, cow's milk, sesame oil

�ÕÌ_