Yogaraj Guggulu Tablets

Yogaraj Guggulu Tablets

$ 17.94

Ingredients: Guggulu, loda bhasma, amalaki, bibhitaki, haritaki, pippali, black pepper, ginger, vidanga, pippalimoola, fennel, devadaru, chavya, chitraka, karchur, rock salt, yavakshar, rasna, kushtha, ajwain, cinnamon, cardamom, danti, ashwgandha, ajamoda, cumin, coriander, musta, gokshura, hapusha, shatavari, koshtha, vetiver, talispatra, clove

åÊ

Rasa: Pungent, astringent, sweet

Virya: Heating

Vipaka: Pungent

Guna: Dry, light

Dosha: VK-, P+

Dhatu: Plasma, blood, muscles, bone, nerve

Srotas: Circulatory,female reproductive