Brahma Rasayanam

Brahma Rasayanam

$ 23.94

Ingredients: Amalaki, haritaki, bibhitaki, bilva, shyonaka, gambhari, patala, agnimantha, shalaparni, prishniparni, brihati, kantakari, bala, punarnava, eranda, mashaparni, mudgaparni, shatavari, meda, jivanata, jivaka, rishabhaka, rice, kasha, shara, darbha, sugarcane, cinnamon, cardamom, musta, turmeric, pippali, aguru, sandalwood, mandukaparni, nagakeshara, shankhapushpi, vacha, plava, licorice, vidanga, rock sugar, honey, water, cow's ghee, sesame oil

Ì´Ì_

Dosha: VP-

Ì´Ì_

Ì´Ì_

Ì´Ì_

Ì´Ì_

Ì´Ì_

Ì´Ì_