Chandrapabha
Chandanadi Thailam

Chandanadi Thailam

$ 9.94

Ingredients: Prapaundarika, manjistha, dhataki, padameshara, kumuda, utpala, shaluka, mrinala, padmaka, anatmul, kushta, kasha, sugarcane, kshirishrunga, valkala, licorice, prilaya, parushaka,daruharidra, ashoka, raisin, shatavari, tanduleeyaka, sandalwood, udichya, amalaki, bala, sesame oil

åÊ

Dosha: P-, VK=

åÊ