Gugguluthiktakam Gritham

Gugguluthiktakam Gritham

$ 26.94

Ingredients: Neem, patola, vyaghri, guduchi, vasa, patha, vidanga, devadaru, gajopakulya, yavakshara, sarjikshara, ginger, turmeric, dill, chavya, kushta, tejovati, black pepper, kutaja, dipyaka, chitraka, kutki, arushkara, vacha, pippalimoola, yukta, manjistha, ativisha, vishani, ajwain, guggulu ,cow's ghee*

åÊ

Dosha: VPK-åÊ