Mahathiktaka Gritham

Mahathiktaka Gritham

$ 39.94

Ingredients: Saptaparna, parpataka, aragvadha, vacha, haritaki, vibhitaki, amalaki, padmagandhi, cardamom, turmeric, anantmul, pippali, chavya, neem, licorice, shyamadi, kutaja, guduchi, brihati, vetiver, vasica,murva, shatavari, brahmi, musta, duhsparsha*

åÊ

Dosha: P-, VK=

åÊ