Navaka Guggulu Churnam

Navaka Guggulu Churnam

$ 15.94

Ingredients: Guggulu,black pepper, pippali, ginger, amalaki, haritaki, bibhitaki, musta, vidanga, chitraka

åÊ

Dosha: VK-

Actions:åÊ•ÈÀ•ÈÀMaintains healthy fat tissue, relieves occasional joint pain*

åÊ