Shatavari Gulam

Shatavari Gulam

$ 48.94

Ingredients: Shatavari, cardamom, musli, gokshura, anantmul, tamalaki, vidarikanda, pippali, shilajit, vamsalochana, jaggery, cane sugar, ghee

 

Dosha: VP-